AAdvantage Black

Akimile pwen chak fwa ou itilize kat ou a

Avantaj

 • Akimile pwen chak fwa ou itilize kat ou a.
 • 7,500 pwen bonis lè ou peye premye kotizasyon anyèl ou.
 • 5,000 pwen chak fwa ou renouvle kotizasyon anyèl ou.
 • W ap resevwa 1 pwen AAdvantage sou chak fwa ou achte pou yon valè 1 dola oubyen ekivalan an an goud – ann Ayiti tankou aletranje
 • Manm otomatik pwogram deliks fidelizasyon AAdvantage la.
 • Aksè nan plis pase 1,000 salon LoungeKey nan plis pase 120 peyi
 • Aksè global nan plis pase 1 milyon hotspot avèk yon koneksyon 4 fwa pi rapid pase vitès mwayèn yon bann pasant. (kapasite transmisyon done yo pa vwa elektronik)
 • Asistans medikal legal.
 • Kouvèti asirans (CDW) pou lokasyon veyikil nan Etazini e Kanada.
 • Ak anpil lòt avantaj ankò…

Karakteristik

 • Yon kat kredi asosye avèk American Airlines AAdvantage.
 • Tranzaksyon an sekirite ann Ayiti tankou aletranje.

Sa pou w fe anvan

Ranpli yon fòmilè espesyal ki disponib nan tout sikisal Sogebel yo.