Transfè bankè

Yon sèvis an sekirite pou evite deplase ak lajan kash

Avantaj

  • Yon sèvis rapid.
  • Yon sèvis an sekirite
  • Ou pa bezwen deplase ak lajan kash

Karakteristik

  • Posibilite fè yon transfè sou kont pa w ou sou kont yon lòt moun
  • Yon transfè ki disponib sou yon kont ki aktif nan nenpòt ki lòt bank ann Ayiti.
  • Fon ou transfere a disponib 2zè apre ou fè kòmann transfè a.
  • Yon sèvis ki disponib nan tout sikisal Sogebel yo

Sa pou w fe anvan

Fòk ou gen yon kont nan Sogebel

Fòk ou gen ase fon nan kont  Sogebel la.

Fòk ou genyen kòdone bank moun k ap resevewa lajan an sou kont li:

  • Non ak adrès bank kote moun k ap resevwa lajan an louvri kont li;
  • Non ak adrès moun ki gen kont lan kote w ap voye lajan an ;
  • Nimewo kont moun k ap resevwa lajan an.