Chèk direksyon

Yon mòd peman ki asire ou sòlvab

Avantaj

  • Yon mòd peman ki asire ou sòlvab (kouvri montan chèk la).
  • Li disponib rapid rapid (24è).
  • Si ou pèdi chèk la osnon yo vòlè l, ou ka bloke l (ou pa bloke lajan kash !)
  • Pwodui sa a disponib nan tout sikisal Sogebel yo.

Karakteristik

  • Fòk ou gen yon kont nan Sogebel
  • Fòk ou gen ase lajan nan kont lan pou kouvri montan chèk direksyon an.
  • Prezante yon pyès idantite.

Sa pou w fe anvan

  • Ouvri yon kont nan Sogebel
  • Fòk ou gen ase lajan nan kont lan pou kouvri montan chèk direksyon an.
  • Prezante yon pyès idantite.