Prè PPDI

Program Pwomosyon Devlopman Imobilye

Deskripsyon

PRÈ PPDI LAN se yon prè nou ofri nan kad Pwogram Pwomosyon Devlopman Imobilye ki vize fasilite reyalizasyon pwojè byen imobilye solid ak bon jan kalite pou popilasyon ayisyen an, nan lide amelyorasyion byen vizib, konstriksyon konplèks apatman, bilding pou lokasyon. oswa vann imèb ant plizyè moun.

PRÈ PPDI LAN ofri fasilite pou jwenn kredi pou pwomotè imobilye, devlopè imobiliye oswa envestisè imobilye

Karakteristik

Prè a peye an goud. Pwodui a gen karakteristik sa yo:

 • Dire maksimòm: 5 an
 • To enterè: 6% pa ane fiks pandan tout dire prè a
 • To finansman: 70% pri pwojè a
 • Kontribisyon pèsonèl kliyan an: 30%
 • Frè teknik: selon pwojè a
 • Kalite peman: Kapital
 • Garanti: Pwopriyete yo pral bati a ak/oswa nenpòt lòt byen ki nesesè
 • Asirans vi ak plizyè risk

Avantaj pwodui an

Pwodui sa a ofri avantaj sa yo:

 • Evalyasyon ak konsèy nan men Enjenyè nou yo – Evalyatè, sipò konsèy pèsonalize kliyan an resevwa nan men ofisye kredi
 • Aksè sèvis anliy SOGEBEL
 • Estabilite nan ranbousman (to fiks)

Dokiman ou dwe soumèt

 • Nenpòt moun ki ka remèt:
 • Yon pyès idantifikasyon valab ; nou ka chwazi nan sa yo:
  • Kat idantifikasyon nasyonal
  • Paspò
  • Lisans
 • Yon rapò evalyasyon pwopriyete nou pral achte a ak/oswa estimasyon travay ki dwe fèt
 • Prèv revni pwomotè a (yo) fè nan pwojè a
 • Yon kopi kont labank oswa kont finansye pwomotè a(yo)
 • Garanti yo mande
 • Yon prèv adrès