Prè Kaybèl

Deskripsyon

Pwodui sa a se pou tout moun, k ap viv ann Ayiti oswa nan dyaspora, ki vle bati premye kay yo.

Karakteristik

Prè a peye an goud. Pwodui a gen karakteristik sa yo:

 • Dire maksimòm: 30 an
 • To enterè fiks: 10% pou 10 premye ane yo
 • To finansman: 80% pri konstriksyon an
 • Kontribisyon pèsonèl: 20% kou pwojè a
 • Depans teknik: Selon pwojè a
 • Komisyon: 3 %
 • Kalite peman: Peye prensipal la ak enterè yo chak mwa
 •  Garanti: Pwopriyete yo dwe bati a ak/oswa nenpòt lòt pwopriyete yo jije nesesè ak tout lòt garanti byen ki vizib ak sa ki pa vizib..

Avantaj pwodui sa a

Pwodui sa a ofri benefis sa yo pou kliyan:

 • Yon pwosedi aplikasyon kredi ase senp epi rapid
 • Aksè rapid pou jwenn fon yo – apre dosye a fin aksepte pa otorite konpetan yo
 • Evalyasyon ak konsèy nan men Enjenyè nou yo – Evalyatè, sipò konsèy pèsonalize ke w ap resevwa nan men ofisye kredi
 • Aksè sèvis anliy SOGEBEL
 • Ranbousman an goud pou evite risk nan chanje deviz
 • Estabilite nan ranbousman (to fiks)
 • Ou pa peye taks sou enterè ou peye sou prè lojman.

Dokiman ou dwe soumèt

Pou ranpli yon aplikasyon kredi, ou bezwen:

 • Yon pyès idantifikasyon valab ; nou ka chwazi nan sa yo:
  • Kat idantifikasyon nasyonal
  • Paspò
  • Lisans
 • Yon rapò evalyasyon pwojè kliyan an vle achte a, ak/oswa plan ak devi konstriksyon, plan apantaj ki gen mwens pase 5 an.
 • Ranpli yon dosye aplikasyon pou prè imobilye
 • Jistifye revni w ase parapò ak kantite lajan ak dire ranbousman w mande (lèt travay, deklarasyon kont labank, deklarasyon finansye, elatriye)
 • Garanti: asirans vi ak milti-risk
 • Yon prèv adrès