Prè Achte Teren (PAT)

Deskripsyon

PRE ACHTE TEREN (PAT) se yon pwodui finansye ki pèmèt achte teren. Li vize tout moun k ap viv ann Ayiti ak nan dyaspora ayisyen an.

Karakteristik

 • Dire: ant 5 ak 10 zan
 • To finansman: 50% valè garanti a
 • To enterè: selon kondisyon mache a
 • Garanti: nenpòt kalite garanti (garanti ipotèk, Ipotèk sou fon pwopriyete yo ak bilding yo, Moun k ap garanti pou ou w gen yon relasyon ak SOGEBEL, elatriye)

Avantaj pwodui an

Etap nan reyalizasyon yon pwojè

•           Asistans teknik: Evalyasyon ak konsèy nan men Enjenyè/Evalyatè nou yo ak ofisye kredi yo

Dokiman ou dwe soumèt

 • 2 pyès idantifikasyon valab ; nou ka chwazi nan sa yo:
  • Kat idantifikasyon nasyonal
  • Paspò
  • Lisans
 • Prèv adrès (deklarasyon kont lòt bank, fakti EDH, kontra lokasyon)
 • Prèv revni ki estab
 • Yon kopi tit pwopriyete yo nan ka se achte w ap achte ak plan apantaj la
 • Plan ak devi konstriksyon an
 • Garanti: asirans vi ak milti-risk