Prè Imobilye SOGEBEL (PREISO)

PREISO se pi bon jan pou amelyore konfò fanmi an.

Deskripsyon

PRÈ   IMOBILYE SOGEBEL (PREISO) se yon pwodui finansye ki itilize pou finanse akizisyon ak/oswa konstriksyon bilding rezidansyèl ak komèsyal yo. Li vize tout moun k ap viv ann Ayiti ak nan dyaspora ayisyen an.

Karakteristik

 • Dire: Maksimòm 30 an
 • To finansman: 70% a 80% valè garanti a
 • To enterè: selon kondisyon mache an
 • Garanti: nenpòt kalite garanti (garanti ipotèk, ipotèk sou teren ak bilding, moun ki ap garanti pou ou gen yon kont nan SOGEBEL, elatriye)

Avantaj pwodui an

Pwodui sa a ofri benefis sa yo pou kliyan:

 • Asistans teknik: Evalyasyon ak konsèy nan men Enjenyè nou yo – Evalyatè

Dokiman ou dwe soumèt

 • 2 pyès idantifikasyon valab ; nou ka chwazi nan sa yo:
  • Kat idantifikasyon nasyonal
  • Paspò
  • Lisans
 • Prèv adrès (deklarasyon kont lòt bank, fakti EDH, kontra lokasyon)
 • Prèv revni ki estab
 • Plan ak devi konstriksyon an
 • Plan apantaj
 • Garanti: asirans vi ak milti-risk
 • Yon kopi tit pwopriyete yo nan ka se achte w ap achte