Kòfrefò

Posibilite pou sere byen enpòtan ou genyen an sekirite

Avantaj

  • Posibilite pou sere byen enpòtan ou genyen (bijou, dokiman…) ak tout sekirite.
  • Ou gen aksè nan kòfrefò w  la san ou pa anba je lòt moun

Karakteristik

  • Kòfrefò w la pwoteje kont vòl, kont dife, kont dlo ak tranblemanntè.
  • Kòfrefò yo disponib nan sikisal syèj sosyal Sogebel la.
  • Frè pou lwe kòfrefò a pou yon lane pa chè.

Sa pou w fe anvan

Fòk ou gen yon kont nan Sogebel.