Kont Depay chèk

Deskripsyon

KONT DEPAY-CHÈK konbine karakteristik kont depay ak kanè epi kont kouran an. Kliyan an benefisye de yon to enterè pandan l ap gen plis fleksibilite nan operasyon chak jou.

Karakteristik

 • Ou ka ouvè kont Depay Chèk la ak yon kantite minimòm 5000 goud oswa 100 USD, epi li ofri avantaj sa yo:
 • Posiblite pou ekri 10 chèk pa mwa sou kont goud la ak 10 chèk pa mwa sou kont dola, gratis.
 • To enterè: selon kondisyon mache a
 • Balans minimòm pou gen enterè: 15000 goud oswa 200 usd
 •  Peman enterè chak trimès
 •  Aksè nan sèvis anliy SOGEBEL
 • Transfè otomatik ak peman pre-anrejistre
 • Kòmann kanè chèk anliy oswa nan kontwa SOGEBEL
 • Etakont: Chak mwa

Avantaj pwodui an

Pwodui a ofri avantaj sa a:

 •   Li pa gen frè jesyon

Dokiman ou bezwen lè w ap louvri yon kont

1 nan 3 pyès didantite sa yo ki ajou;

 • Paspò
 • Lisans
 • Kat idantifikasyon nasyonal

Prèv adrès (1 nan dokiman sa yo):

 • Fakti EDH
 • Fakti DINEPA
 • Nenpòt ki lòt fakti oubyen pyès ki pwouve ou abite nan adrès sa a.