Depo a Tèm (DAT)

Deskripsyon

DEPO A TÈM (DAT) se yon kont depay espesyal ki pèmèt kliyan yo fè envèstisman. Kantite lajan yo depoze a bloke dapre kondisyon ki defini nan kontra ant bank la ak kliyan an. Pwodui sa a fèt pou nenpòt kliyan kit se yon patikilye kit se yon biznis ki gen yon sòm lajan li swete rapòte l bon to enterè.

Karakteristik

 • Kont la ka ouvè an goud ou an dola
 • Balans minimòm pou ouvèti: 50,000 goud oswa US$ 1,000.00
 • To enterè: Selon tèm, montan, ak mache an
 • Peman enterè : Chak mwa, chak trimès oswa lè ekspirasyon depo a rive.
 • To enterè konpetitif kalkile chak jou.
 • DAT renouvlab otomatikman (fòk ou fè demann la), avèk oubyen san kapitalizasyon enterè yo.

Avantaj pwodui an

Pwodui sa a ofri avantaj sa yo pou kliyan an:

 • To rannman an pi wo konpare ak rannman nan kont depay sou mache a.
 • Pèmèt ou akimile kapital pou yon pwojè alavni.

Dokiman ou bezwen lè w ap louvri yon kont

1 nan 3 pyès didantite sa yo ki ajou;

 • Paspò
 • Lisans
 • Kat idantifikasyon nasyonal

Prèv adrès (1 nan dokiman sa yo):

 • Fakti EDH
 • Fakti DINEPA
 • Nenpòt ki lòt fakti oubyen pyès ki pwouve ou abite nan adrès sa a.