Atestasyon bankè

Toujou disponib, nan 24 è

Avantaj

  • Sogebel garanti enfòmasyon yo ap disponib nan dat li remèt atestasyon an ;
  • Li disponib rapid : menm jou a oubyen demen selon tarif ou peye a;
  • Posibilite mande atestasyon an nan sikisal Sogebel ou pito a

Karakteristik

  • Yon konfimasyon alekri ou gen yon kont nan Sogebel, avèk garanti enfòmasyon sou kont lan.
  • Fon an disponib an goud e an dola.
  • Ou bezwen atestasyon an pou resevwa viza.

Sa pou w fe anvan

  • Gen yon kont nan Sogebel.
  • Prezante yon kat idantite.