Advantage Gold

Akimile pwen chak fwa ou itilize l 

Avantaj

  • Akimile pwen chak fwa ou itilize kat ou a.
  • 5,000 pwen bonis lè ou peye premye kotizasyon anyèl ou.
  • 3,000 pwen chak fwa ou renouvle kotizasyon anyèl ou.
  • W ap resevwa 1 pwen AAdvantage  chak fwa ou achte pou yon valè 2 dola oubyen ekivalan an an goud – ann Ayiti tankou aletranje.
  • Manm otomatik pwogram deliks fidelizasyon AAdvantage la.

Karateristik

  • Yon kat kredi ki asosye ak pwogram American Airlines AAdvantage.
  • Tranzaksyon an tout sekirite ann Ayiti oubyen aletranje.

Sa pou w fe anvan

Ranpli yon fòmilè espesyal ki disponib nan tout sikisal Sogebel yo.