Klasik Lokal

Yon kat ou ka itilize sou tout teritwa nasyonal la

Avantaj

  • Yon mwayen peman ou ka itilize kay kòmèsan ak pwofesyonèl ki afilye ak rezo Visa e MaterCard sou teritwa nasyonal la.
  • Yon kredi pou konsomasyon ki renouvlab (ou ka reitilize kapital ou prete a ofiamezi w ap ranbouse).

Karakteristik

  • Kat la disponib sou fòm Visa oubyen
  • Yon valè kredi ki kòmanse apati 2,000.00 goud
  • Yon finansman ki posib sou 24 mwa an goud.

Sa pou w fe anvan

Ranpli yon fòmilè espesyal ki disponib nan tout sikisal Sogebel yo.