SOGE CONSTRUCTION

Yon asirans ki pwoteje projè w e byen ki te ekspoze ladann

Avantaj

  • Yon asirans « tout risk chantye » ki kouvri tout dega materyèl nan konstriksyon an.
  • Yon asirans ki pwoteje projè w e byen ki te ekspoze ladann nan zafè dega ak responsabilite sivil

Karakteristik

  • Yon asirans ki kouvri dega materyèl sou konstriksyon ki fini a ou byen ki t ap fèt la sou chantye a.
  • Yon asirans ki kouvri dega (ensandi, tranblemanntè, eripsyon volkan, siklòn, inondasyon, briganday, eksetera) ki rive materyo ak ekipman yo depi lè yo te depoze yo nan chantye a.
  • Yon asirans ou ka  pran pou tout patisipan nan reyalizasyon travay la, sa vle di, souskriptè a, mètouvraj la, mètdèv, achitèk, biwo etid, antrepriz, soutretran, founisè, depi y ap entèvni sou chantye a.

Sa pou w fe anvan

Kontakte Soge Asirans nan telefòn  sa yo :+(509) 2229-5890 ou +(509) 2815-5890