Sogecarte Gold

Yon kat òtpòt avèk privilèj espesyal

Avantaj

  • Privilèj ou genyen otomatik depi ou itilize kat Visa pou achte yon biyè avyon : Asirans vwayaj, asistans vwayaj, eksetera.
  • Ou resevwa ristoun sou fòm kash bak chak fwa ou peye ak kat ou a.

Karakteristik

  • Kat la disponib kòm Visa oubyen
  • Valè depans ou ka fè pi elve.

Sa pou w fe anvan

Ranpli yon fòmilè espesyal ki disponib nan tout sikisal Sogebel yo.