Visa Platinum

Yon kat ki gen prestij, ki gen yon seri avantaj pou manm li yo sèlman 

Avantaj

  • Yon kredi pou konsomasyon ki renouvlab (ou ka reitilize kapital ou prete a ofiamezi w ap ranbouse).
  • Avans sou fon disponib yo ann Ayiti e aletranje.
  • Ou ka ranbouse an goud.
  • Privilèj ki asosye otomatikman lè ou itilize kat Visa a: Asirans vwayaj, asiran aksidan vwayaj, lokasyon machin, eksetera.
  • W ap resevwa ristoun sou fòm kash bak chak fwa ou peye ak kat ou a.

Karakteristik

  • Yon kat kredi ki òtpòt
  • Valè depans ou ka fè pi elve.
  • Yon enstriman pou peye ou ka itilize kay kòmèsan ak pwofesyonèl ki afilye nan rezo Visa ak MasterCard sou teritwa nasyonal la e aletranje.
  • Yon finansman sou 24 mwa an goud.

Sa pou w fe anvan

Ranpli yon fòmilè espesyal ki disponib nan tout sikisal Sogebel yo.