Klasik Entènasyonal

Ou ka itilize l sou teritwa nasyonal la e aletranje

Avantaj

  • W ap resevwa ristoun sou fòm kash bak chak fwa ou peye ak kat ou a.
  • Ou ka ranbouse an goud.
  • Ou gen yon kredi ou ka ranbouse pa mòso.

Karateristik

  • Kat la disponib kòm Visa oubyen
  • Yon enstriman pou peye ou ka itilize kay kòmèsan ak pwofesyonèl ki afilye nan rezo Visa ak MasterCard sou teritwa nasyonal la e aletranje  (23 milyon komès ou pwofesyonèl).
  • Yon kredi pou konsomasyon ki renouvlab (ou ka reitilize kapital ou prete a ofiamezi w ap ranbouse).
  • Yon finansman sou 24 mwa an goud.
  • Avans sou fon disponib yo ann Ayiti e aletranje.
  • Yon liy kredi ki kòmanse avèk   12,500.00 goud.

Sa pou w fe anvan

Ranpli yon fòmilè espesyal ki disponib nan tout sikisal Sogebel yo.